Reklamační řád

 PTÁČEK - velkoobchod, a.s., IČ: 255 01 143, se sídlem U Velké ceny 4, Brno, PSČ 623 00

Reklamační řád

pro vyřizování práv a nároků z odpovědnosti za vady zboží prodaného v obchodě ve smyslu ustanovení § 2158 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Platný od 1. 1. 2014

Reklamační řád společnosti PTÁČEK - velkoobchod, a.s. (dále jen „společnost PTÁČEK") byl zpracován v souladu s ustanovením § 2158 a následujícími zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ"), v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na závazkové vztahy vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností PTÁČEK, jakožto prodávajícím, a kupujícími, pokud se koupě netýká podnikatelské činnosti kupujícího.

Společnost PTÁČEK jako prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při jejím převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo které společnost PTÁČEK nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost PTÁČEK uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u společnosti PTÁČEK. Je-li však v písemném záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě věci, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu věci u této osoby, je-li tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172 OZ).

Reklamaci vadného zboží zakoupené u společnosti PTÁČEK může přímo uplatnit zásadně pouze kupující, tj. osoba, na kterou byl vystaven daňový doklad o koupi zboží, nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není s kupujícím sjednána doba delší (§ 2165 OZ). Tato doba a podmínky uplatnění práv z vad zboží jsou uvedeny v záručním listě.

Na žádost kupujícího je společnost PTÁČEK povinna poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o rozsahu a době trvání povinností společnosti PTÁČEK v případě vadného plnění (dále jen „záruční list"). Záruční list musí obsahovat název, IČ a sídlo společnost PTÁČEK. Záruční list lze nahradit prodejkou, která musí obsahovat výše uvedené údaje. Záruční list je vypsán na kupujícího, v případě nutnosti odborné montáže je přiložen k daňovému dokladu bez vyplnění, které následně zabezpečí odborná servisní firma.

V případě výskytu vady na zboží může kupující požadovat:

a) výměnu věci (dodání nové věci bez vad),
b) týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti věci,
c) není-li výměna věci možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy,
d) je-li výměna věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrná, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu věci, nebo výměnu součásti věci, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad (nejméně 4 různé vady).

Kupující může namísto práv popsaných shora požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Nesouhlasí-li kupující se způsobem vyřízení reklamace, má právo svůj nárok uplatnit u soudu a to v průběhu promlčecí doby.

U oprávněných reklamací bude vada odstraněna ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace. O výsledku reklamace je společnost PTÁČEK povinna kupujícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace vyrozumět.

Vadami, za které prodávající odpovídá, jsou vady zejména v množství, jakosti a provedení.

Reklamace bude společnost PTÁČEK přijata za podmínky, že kupující doloží:

  • reklamovanou věc,
  • fakturu nebo záruční list, dokládající, že věc byla zakoupena u společnosti PTÁČEK,
  • specifikaci závady, kterou reklamuje.

Společnost PTÁČEK vystaví v případě převzetí reklamace kupujícímu „Reklamační list", který obsahuje: 

  • iniciály prodávajícího,
  • iniciály kupujícího,
  • specifikaci zboží,
  • specifikaci závady,
  • dohodnutý způsob vyrozumění pro vyzvednutí zboží,
  • kupujícímu uplatňované právo z vady zboží,
  • způsob a datum vyřízení reklamace (bude vyplněno po vyřízení reklamace).

Po vyřízení reklamace společnost PTÁČEK dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí věci a kupující je povinen věc bez zbytečného odkladu od společnosti PTÁČEK převzít.

Kupující nemá práva z vad zboží v následujících případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající tímto informuje kupující, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky www.coi.cz.

Ostatní práva a povinnosti stran mezi společností PTÁČEK a kupujícím se řídí jednotlivými ustanoveními OZ a případnými smluvními ujednáními mezi stranami.

 

V Brně dne 18.3.2016

PTÁČEK - velkoobchod, a.s.

Ing. Zdeněk Ptáček
předseda představenstva